Výpověď podle nového občanského zákoníku

Výpověď podle nového občanského zákoníku

Nejčastější způsob skončení pronájmu je uplynutí doby pronájmu. Někdy se však některá ze stran nájemní smlouvy rozhodne vypovědět smlouvu z jiného důvodu. Zde popisujeme jak na výpověď z hlediska nového občanského zákoníku.

Pronajímatel může dát výpověď z důvodů, které jsou popsány v zákoně. Nemusí však již žádat o přivolení soudu, nemusí nabídnout bytovou náhradu a lze dát nájemníkovi i okamžitou výpověď bez výpovědní doby.

U výpovědi rovněž závisí zda jde o pronájem na dobu neurčitou nebo určitou.

Výpověď je třeba dát písemně u musí být doručena druhé straně do dispozice působnosti. Pronajímatel navíc musí ve výpovědi poučit nájemníka o jeho možnosti obrátit se na soud do dvou měsíců od doručení pokud s výpovědí nesouhlasí a dále uvést důvod výpovědi.

Pronajímatel by rovněž před podáním výpovědi nájemci měl nájemníka upozornit na vytýkané nedostatky, které mohou vést k výpovědi a vyzvat nájemníka k nápravě.

U nájmu na dobu neurčitou může dát pronajímatel výpověď pouze ze zákonných důvodů, které jsou na straně nájemce. Zejména hrubé porušení smlouvy. Vyjímkou na straně pronajímatele je situace kdy potřebuje byt pro sebe či partnera v rámci rozvodového řízení nebo svého příbuzného v přímé linii. Pokud ho však neobsadí příbuzným do 1 měsíce od vystěhování nájemce, ten má práva na návrat.

Nájemce může dát výpověď z nájmu na dobu neurčitou kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní doba je tři měsíce.

U nájmu na dobu určitou i neurčitou jsou tyto zákonné důvody

Poruší-li nájemce hrubě své povinnosti plynoucí ze zákona.

Dále je možné dát výpověď proto, že nájemce byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli, členu jeho domácnosti, sousedech nebo proti cizímu majetku nacházejícího se v domě.

Dalším důvodem výpovědi je veřejný zájem na opuštění bytu.

A další jiné vážné důvody.

Hrubé porušení smlouvy je toto: 

Za hrubé porušení smlouvy může být považováno neplacení nájmu a služeb po dobu tří měsíců, které však nemusí být po sobě jdoucími.

Dále poškozování bytu, domu těžkým nenapravitelným způsobem.

Užívání bytu k jiným účelům než smluvním.

Dlouhodobě nehlášená přítomnost cizích lidí v domácnosti, která způsobí vážné škody na bytě nebo neohlášení ve lhůtě 2 měsíců od nastěhování.

Tyto důvody již NOZ neuznává:

Nájemce má v pronájmu více bytů.

Důvod rekonstrukce bytu a vystěhování již není důvodem výpovědním.

Práva nájemce 

Nájemce má právo obrátit se na soud ve lhůtě 2 měsíců od doručení výpovědi pokud s výpovědí nesouhlasí. V případě, že se soudí o výši nájemného musí uložit spornou částku do notářské úschovy a tím neporušuje smlouvu a pronajímatel mu nemůže dát okamžitou výpověď bez výpovědní doby.

Výpovědní doba je tříměsíční.

Klienti správy nájmů se samozřejmě s výpověďmi nemusí zabývat, vše vyřešíme za Vás.

Rádi Vám poradíme:

info@sprava-najmu.cz