Daň a příjmy z pronájmu

Příjmy z pronájmu

Dani z příjmů podléhá pronájem nemovitostí, bytů nebo jejich částí a dále pronájem movitých věcí. Je-li však příjem z pronájmu movitých věcí jen příležitostný, potom se považuje za ostatní příjem. Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů. Výdaje na dosažení, udržení a zajištění příjmů může poplatník uplatnit buď v prokázané výši nebo paušálem 30 % z příjmů. Příjmy plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví se zdaňují jen u jednoho z nich.

Jak vysoká je daň

Daň z příjmů fyzických osob je ve výši 15 %.

Výpočet a výběr daně

Pro stanovení výše daně je třeba určit daňový základ. Ten se následně upraví o položky snižující základ daně (nezdanitelnou část základu daně a odčitatelné položky) a zaokrouhlí se na celá sta Kč dolů. Takto upravený daňový základ se zdaní sazbou ve výši 15 %. Následně se odečtou slevy na dani.

Pokud celkové zdanitelné příjmy činí méně než 15 000 Kč za rok, daň se neplatí. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou.

Daně z příjmů se zpravidla nehradí jednorázově po skončení zdaňovacího období, ale zálohově už v průběhu zdaňovacího období. Výše zálohy a pravidelnost placení se stanoví dle poslední známé daňové povinnosti. Toto se netýká občanů, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, tj. jsou v zaměstnaneckém poměru.

Rádi Vám poradíme:

info@sprava-najmu.cz